Camønobureauet I/S

Bogø Hovedgade 149
4793 Bogø
CVR: 37405345

*** For terms and conditions in English, please proceed to end of document ***

Kontor:
Storegade 75, Møns Museum
4780 Stege

Mail:info@camoenobureau.com
Tlf.: +45 60570934
Tlf.: +45 60571034

Bank: Møns Bank
Reg. 6140  Konto 4214068

IBAN : DK6361400004214068
SWIFT-adresse/BIC : MONSDK21

Aftalerne indgås på dansk.

1. Bestilling
Tilmelding til en pakkerejse kan ske ved bestilling på vores hjemmeside camoenobureau.com

Spørgsmål i forbindelse med bestillingen eller andre relevante spørgsmål kan sendes til info@camoenobureau.com

Rejsens pris er angivet ved indkvartering i dobbeltværelse. Ønskes indkvartering i enkeltværelse kan der forekomme en prisstigning.

Børnerabet, ved børn under 12 år forespørg venligst på ovenstående mail.

Medbring venligst dine rejsedokumenter på rejsen da de skal bruges ved indkvarteringerne.

2. Betaling
Camønobureauet I/S modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB, eller via bankoverførelse. Betaling vil først blive trukket på din konto, når bookingen er bekræftet.

Alle beløb er i DKK og er incl. moms.

Vi gør opmærksom på at Nets/Teller opkræver flg. gebyrer af købssummen som tillægges købet: 

Dansk udstedte kort: Visa 1,25%, Visa Electron 1%, Mastercard 1,29%, Mastercard Debit 1,04%
Udenlandsk udstedte kort: Visa 2,45%, Visa Electron 2,2%, Mastercard 2,49%, Mastercard Debit 2,24%

Camønobureauet I/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

3. Prisændringer
Camønobureauet I/S forbeholder sig ret til forhøjelse eller nedsættelse af priserne ved ændrede valutakurser, brændstofpriser, skatter, afgifter og tjenesteydelser samt forbehold som bureauet er uden indflydelse på. Sådanne forhøjelser/nedsættelser vil blive varslet snarest muligt. Ændringerne kan ikke træde i kraft efter du har booket din rejse.

4. Levering
Camønobureaut I/S sender dine rejsepapirer pr. mail senest 5 hverdage efter at pakkerejsen er booket.

5. Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@camoenobureau.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

6. Afbestilling
Afbestilles rejsen mere end 30 dage før pakkerejsens startdato, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 10 % af pakkerejsens pris per deltager, dog min. DKK 200 pr. deltager.

Afbestilles rejsen mindre end 30 dage indtil 14 dage før pakkerejsens startdato tilbagebetales 50 % af pakkerejsens pris pr. deltager.

Afbestilles rejsen mindre end 14 dage indtil 7 dage før pakkerejsens startdato tilbagebetales 25 % af pakkerejsens pris pr. deltager.

Afbestilles pakkerejsen mindre end 7 dage før afrejse, eller ved udeblivelse, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling

Afbestilling betragtes som foretaget på det tidspunkt meddelelsen herom er kommet til Camønobureauet I/S, enten pr. post, pr. mail, eller ved direkte henvendelse i vores kontortid på ovenstående telefon.

7. Kundens afbestilling ved sygdom
Afbestilling pga. akut opstået sygdom hos rejsedeltageren er Camønobureauet I/S uvedkommende. Det anbefales derfor at du/I tegner en sygdomsafbestillingsforsikring gennem jeres eget forsikringsselskab. Aftal med forsikringsselskabet hvad forsikringen skal dække.

8. Aflysning af pakkerejser fra Camønobureauet I/S

Camønobureauet I/S er ikke erstatningsansvarlig pga. force majeure, eller force majeure lignende omstændigheder, som Camønobureauet I/S ikke har kunnet forudse, forhindre eller afværge ved aftalens indgåelse.

9. Indkvartering/Udflugter
Alt indkvartering er som beskrevet i den bestilte pakkerejser, dog kan der forekomme ændringer i så fald at overnatningsstedet i pakkerejsen er udsolgt. Camønobureauet I/S vil i sådanne tilfælde sørge for passende erstatning på den allerede valgte rute.

Udflugter foregår som beskrevet i pakkerejsen, dog kan der i forbindelse med helligdage påregnes at der er nogen seværdigheder/butikker der kan være lukkede. Eventuelle entreer, sejlture, guider er ikke inkl. i prisen med mindre andet er anført.

10. Kundens pligter
Det påhviler kunden selv at fremmøde på angivne tider på rejsepapirerne, samt tider til guide, foredrag, forplejning m.m.. Rejsedeltageren er forpligtet til at overholde gældende regler ved transport, indkvartering, besøg m.v. Rejsedeltageren er selv ansvarlig for enhver selvforårsaget skade.

11. Deres sikkerhed
Camønobureauet I/S er tilsluttet den lovpligtige Rejsegarantifond med Reg. Nr: 2681

*** English terms and conditions ***

Camønobureauet I/S
Bogø Hovedgade 149

4793 Bogø
CVR (Central Business Register number): 37405345

Office:
Storegade 75, Møns Museum
4780 Stege

Mail:info@camoenobureau.com
Tel.: +45 60570934
Tel: +45 60571034

Bank: Møns Bank

Reg. 6140  Konto 4214068

IBAN : DK6361400004214068

SWIFT-adresse/BIC : MONSDK21

Agreements are concluded in Danish

1. Order
Registration for a package holiday can be made by placing an order on our website camoenobureau.com
Questions regarding the order or other relevant questions can be sent to info@camoenobureau.com

The price of the holiday is based on accommodation in a double room. If you wish for accommodation in single rooms, there may be a price increase.

For children under 12 years of age, discount can be offered by request using the above email.
Please bring your travel documents with you as they will be requested when arriving at the accommodation.

2. Payment

Camønobureauet I/S accepts payments with VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard and JCB, or via bank transfer. Payments will only be withdrawn from your account once the booking is confirmed.

All amounts are in DKK and include VAT.

Please note that Nets/Teller charge the following fees as a percentage of the purchase price, added to the purchase:

Danish-issued cards: Visa 1,25%, Visa Electron 1%, Mastercard 1,29%, Mastercard Debit 1,04%
Foreign-issued cards: Visa 2,45%, Visa Electron 2,2%, Mastercard 2,49%, Mastercard Debit 2,24%

Camønobureauet I/S uses an approved payment server that encrypts all your card details with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that your information cannot be read.

3. Price changes:

Camønobureauet I/S reserves the right to increase or decrease the prices due to changes in exchange rates, fuel prices, taxes, duties and services, as well as circumstances that the agency has no influence on. Such increases/reductions will be notified as soon as possible. No changes to prices will be made after you have booked your holiday.

4. Delivery

Camønobureaut I/S sends your travel documents by mail no later than 5 business days after the package holiday is booked.

5. Right of withdrawal

14 days full return policy is given on goods purchased in our webshop.
The period is calculated from the day you receive the order.
You must pay the return costs yourself.

Cancellation must be notified no later than 14 days after the purchase.

The notification must be sent by mail to info@camoenobureau.com. In the mail you must clearly state that you wish to use your right of withdrawal.

6. Cancellation

If the holiday is canceled more than 30 days before the holiday start, the amount paid will be refunded with a processing fee deduction of 10% of the package holiday price per participant, however min. DKK 200 per participant.

If the holiday is canceled more than 14 days (but less than 30 days) before the holiday start, 50% of the package holiday price is refunded per participant.

If the holiday is canceled more than 7 days (but less than 14 days) before the holiday start, 25% of the package holiday price is refunded per participant.

If the holiday is canceled less than 7 days before departure, or by absence, the customer is not entitled to a refund of the purchase price.

Cancellations are considered to have been conducted at the time when the notice to this effect has arrived at Camønobureauet I/S, either by post, per mail, or by direct contact during office hours on the phone number above.

7. Customer's cancellation due to illness

Camøno agency I/S is not liable nor accountable for cancellation of participants caused by acute illness. It is therefore recommended that you obtain a travel/health cancellation insurance through your own insurance company. Agree with the insurance company what the insurance must cover.

8. Cancellation of package holidays from Camønobureauet I/S

Camønobureauet I/S is not liable for damages due to force majeure, or force majeure similar circumstances, which Camønobureauet I/S has not been able to foresee, prevent or avert at the time of the agreement.

9. Accommodation / Excursions

All accommodation is as described in the travel package, however, changes may occur in the circumstance that the accommodation in the package holiday is sold out. Camønobureauet I/S will in such cases provide an appropriate alternative on the already selected route.

Excursions take place as described in the travel package, however, in connection with bank holidays, it is expected that there are some attractions or shops that may be closed. Any entrances, sailing holidays or guides are not included in the price, unless otherwise stated.

10. Customer obligations

It is incumbent upon the customer to attend at specified times stated on the travel documents, as well as times for guided tours, lectures, meals etc. The travel participant is obliged to comply with applicable rules for transport, accommodation, visits etc. The travel participant is responsible for any self-inflicted damage.

11. Your safety

Camønobureauet I/S is affiliated with the statutory Travel Guarantee Fund (Rejsegarantifond) with Reg. No. 2681